Am-keskimatka sarjat ja matkat

Sarja    Matka km        Sarja    Matka km
H21      4,9                       D21    3,7
H35      4,1                       D35    3,3
H40      4,1                       D40    2,8
H45      3,7                       D45    2,1
H50      3,3                       D50    1,9
H55      2,5                       D55    1,7
H60      2,5                       D60    1,7
H65      2,1                       D65    1,7
H70      2,1                       D20    3,3
H75      1,9                       D18    2,8
H80      1,9                       D16    2,4
H20      4,1                       D14    1,7
H18      3,3                       D12    1,7
H16      2,8           
H14      1,9           
H12      1,7

Kuvagalleria

Yhteistyössä

Powered by Etomite CMS.